Uw klacht is reeds al of niet met de inzet van de klachtenfunctionaris afgehandeld en de zorgaanbieder heeft zijn mening gegeven in een schriftelijke mededeling. U bent daarover niet tevreden, in dat geval is er sprake van een geschil. U kunt uw geschil indienen bij de Geschilleninstantie.

De procedure bij de Geschilleninstantie bestaat op hoofdlijnen uit de volgende stappen:

Stap 1             indienen van het geschil

Dit kan via het invullen van een formulier (hieronder te downloaden) of het sturen van een brief.

Deze klachtbrief dient tenminste te bevatten:

  • de naam en het adres van diegene die het geschil aanhangig maakt
  • de naam en het adres van de beklaagde zorgaanbieder
  • een omschrijving van het geschil
  • de datum waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

Aan de behandeling van een geschil zijn voor de klager geen kosten verbonden.

Stap 2             ontvankelijkheid

De Geschilleninstantie beoordeelt of u ontvankelijk bent in uw geschil. In het reglement vindt u hierover meer informatie. Wordt het geschil in behandeling genomen, dan volgt stap 3.

Stap 3             schriftelijke fase en hoorzitting

De beklaagde zorgaanbieder wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het geschil en krijgt een kopie van uw klacht. Vervolgens krijgt hij/zij de mogelijkheid daarop schriftelijk te reageren, het zogeheten verweerschrift. U ontvangt een exemplaar van dit verweerschrift.

Als de Geschilleninstantie voldoende informatie heeft ontvangen, zal een hoorzitting worden gehouden.

Tijdens een hoorzitting kunnen zowel u als de beklaagde zorgaanbieder een mondelinge toelichting geven.

Stap 4             uitspraak

Na het onderzoek (schriftelijke fase en hoorzitting) doet de Geschilleninstantie een bindende uitspraak. Wanneer u ook een verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend dan oordeelt de Geschilleninstantie of die wordt toegekend en zo ja, de hoogte daarvan.

De Geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden, na toezending van het geschil, uitspraak.

Het is niet mogelijk beroep aan te tekenen tegen een uitspraak van de Geschilleninstantie.

Zie voor meer informatie het reglement (hier te downloaden)