Wie zijn wij

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht iedere zorgaanbieder om onder andere een klachtenfunctionaris te hebben. Daarnaast moet elke zorgaanbieder zich aansluiten bij een externe onafhankelijke geschilleninstantie.

De geschilleninstantie
Als bemiddeling door een klachtfunctionaris niet lukt, of de cliënt is niet tevreden met het oordeel van de zorgaanbieder over de ingediende klacht, is er sprake van een geschil. De cliënt kan dit geschil voorleggen aan een onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie waar de zorgaanbieder zich (verplicht) bij heeft aangesloten.
Een geschilleninstantie geeft binnen zes maanden een bindend oordeel over het geschil en kan een schadevergoeding toekennen.

De geschilleninstantie moet zijn erkend door de minister van VWS.
Voor erkenning gelden strenge eisen.

Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde is een onafhankelijke stichting die opgericht is in 2004 met als doel het faciliteren en in stand houden van een onafhankelijke klachtrechtinstantie voor (tand)artsenverenigingen op het gebied der complementaire/integrale geneeskunde en was voorheen bekend onder de naam Stichting Klachtrecht AAG.
De stichting werkt samen met het Patiënten Platform Complementaire Zorg (PPCG). De Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde is door de minister van VWS erkend conform artikel 18 lid 2 van de Wkkgz (kenmerk EGi 23373.2 dd 7 februari 2017).

De stichting behandelt zelf geen klachten, dat doet de Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde (Geschilleninstantie CIG).
De Geschilleninstantie CIG heeft tot taak een uitspraak te doen over een geschil tussen de zorgaanbieder en de cliënt. De zorgaanbieder dient te zijn aangesloten bij een van onderstaande beroepsverenigingen.

De aangesloten beroepsverenigingen zijn:
• Artsen Voor Integrale Geneeskunde (AVIG)
• Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV)
• Wetenschappelijke Artsenvereniging Voor Acupunctuur Nederland (WAVAN),

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: dhr. drs. R.F.G. Lugten, arts
Penningmeester: dhr. mr. J.L.W.T. Lie
Secretaris: mw. B.W. Pruim

Het bestuur benoemt de leden van de Geschilleninstantie en draagt zorg voor de financiële afwikkeling van de geschillen.

De Geschilleninstantie CIG is volledig onafhankelijk en bestaat uit de volgende personen:

Onafhankelijk voorzitter: dhr. mr. J. S.W. Holtrop
Onafhankelijk vicevoorzitter: mw. mr. A.F. de Kok
Patiëntenvertegenwoordiger: mw. drs. P.M. van Spronsen
Algemeen artsvertegenwoordiger: dhr. drs. P.V. Astro
En een deskundig arts uit de beroepsvereniging waarover de klacht gaat.