Klachten kunnen worden ingediend door een (ex) cliënt, een nabestaande van een overleden cliënt, dan wel een vertegenwoordiger van een cliënt.

De klachtenfunctionaris

Een cliënt kan een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging, waar de zorgaanbieder lid van is. De klachtenfunctionaris dient de cliënt voor te lichten, te ondersteunen, te adviseren, te begeleiden en tussen partijen te bemiddelen: alles gericht op een oplossing.

Een klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig.
Als een cliënt een klacht indient, is de zorgaanbieder verplicht om binnen zes weken in een schriftelijke mededeling aan te geven tot welk oordeel het onderzoek heeft geleid. Deze termijn kan met een maximaal vier weken worden verlengd.

Wanneer dient u een klacht in bij de geschilleninstantie CIG
Voordat u een klacht bij de Geschilleninstantie CIG indient, is uw klacht reeds met inzet van de klachtenfunctionaris afgehandeld en heeft de zorgaanbieder zijn mening gegeven in een schriftelijke mededeling. Bent u niet tevreden met deze schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschilleninstantie CIG.

Soort klachten
Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over:
• Meningsverschillen over (de kosten van) de behandeling.
• Schade als gevolg van een (medische) fout en/of een onjuiste behandeling.
• De manier waarop de zorgaanbieder met u is omgegaan.
• Grensoverschrijdend gedrag.
• Schending van het beroepsgeheim.

Hoe dient u een klacht in:

U dient de klacht in door het klachtenformulier per email te sturen naar info@sgcig.nl , ook kunt u contact opnemen door te bellen naar 085-0654536

U krijgt dan binnen 5 werkdagen bericht van het secretariaat over het verdere verloop van de procedure.

De Geschilleninstantie CIG beoordeelt of u ontvankelijk bent in uw klacht (zie het reglement onderaan deze pagina).
Als u ontvankelijk wordt geacht, dan wordt de klacht in behandeling genomen.

De klacht wordt naar de aangeklaagde zorgaanbieder gestuurd met de vraag om binnen 4 weken een reactie te geven.

De Geschilleninstantie draagt zorg voor een transparante procedure waarbij het principe van schriftelijke hoor en wederhoor wordt gehanteerd.

De Geschilleninstantie kan besluiten tot het horen van de partijen in de vorm van een bijeenkomst, een zogeheten hoorzitting, om partijen de mogelijkheid te geven hun klacht c.q. verweer toe te lichten, getuige(n) en/of deskundige(n) te (laten) horen. De Geschilleninstantie CIG bepaalt hiervoor dag, uur en plaats. De mondelinge behandeling is niet openbaar.

Binnen 6 maanden na het indienen van de klacht zal de Geschilleninstantie CIG een uitspraak doen bij wege van een bindend advies over de klacht. Mocht de uitspraak niet binnen de termijn van 6 maanden kunnen worden gedaan, dan doet de Geschilleninstantie CIG daarvan schriftelijk en gemotiveerd mededeling aan de partijen.